رژ لب جامد سکرت پرتی شماره 217 Solid Secretpretty Lipstick No-217

  • ویتامین: دارد